عشق و خیانت

روزگـــــــارم را سيـــــاه کــــرده اند آن وقـــــت ميگوينـــــد " شـــــب " اســـــت ...!

خنــــــده دار نيــســـــت ؟؟!

اينجــــا تا پيراهنـــت را سيـــاه نبيننـــد نمي فهمنـــد چيـــزي را از دســـــت داده اي !

| |ravaniiiiiii| |

ﺷﺎﯾـــــَــ↶ـــــــﺪ  ↳

↞ﺗــــــﻮ ﺩُﻧـــﯿﺎے ﻣِﺠـﺎﺯﯾـــٰــــــــــتــ௹

فــــ‌ِرنداتـ✔

ﻻﯾــــــڪاتــــ ✔

ڪﺎﻣﻨﺘــــﺎتـ✔ 

ﻋِﺸقـــــــٰـــــاتـ✔

☜ ﺍﺯ ﻣــٰـــﺎ ﺑﯿــــــٰــ௹ــــــﺸﺘـَﺮ ﺑﺎﺷـــــــــہ☞

✔ﺍﻣـــــﺎﺍﺍﺍﺍ ﯾـــــــﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷــــــــــہ✔

              ✘ﻧــــِـــــﺘِﺖ ﻗَﻄـﻊ ﺷـــــــــــــہ✘ 

⇚ﻫﯿـﭽـــــــــــــــــے⇛

⇚ﻧﯿﺴﺘـــــــــــــــــــــــــے مـَـــــــشتـے⇛| |ravaniiiiiii| |

از کسی که بهت دروغ گفته نپــــرس: 


چـــــرا...؟


چون با یه دروغ دیگه قانعــــــت میکنه...!

حواست باشه!

..................................

تنهايــــــى مالِ آدماى پاكـه وگـرنه هــرزه ها كه تنها نميمونن ... !


به سلامتی بعضی از ما ها که تنهاییم....
 

نه اینکه نتونستیم با کسی باشیم.... .
 نخواستیم" با هر کسی باشیم...

| |ravaniiiiiii| |

هیچوَقت نِمیبَخشَمِت بِخاطرِ زَمانهایی که بایَد میبوُدی و نَبوُدی بِخاطِرِ روُزهایی که بی دَلیل آزارَم دادی بِخاطِرِ شَبهایی که بَرات اَشک ریختَم و نَدیدی بِخاطِرِ حِسّی که به بازیش گِرِفتی بِخاطِرِ تَمومِ بی تَوَجهی هات بِخاطِرِ بُغضهایی که بایَد دَرکِشون میکَردی و نَکَردی بِخاطِرِ تَمومِ فَریادهایی که نَشنیده گِرِفتی بِخاطِرِ اِشتباهاتی که اَزشون گِلِه کَردَم و نَفَهمیدی بِخاطِرِ غُروُرِ شِکَسته ـِم نِفرینِت نِمیکُنَم، چون دوست دارم امّا اَز خُدا میخوام که هیچوَقت کَسی به اَندازه ی مَن دوستِت نَداشته باشه اَز خُدا میخوام که روزی کَسی تَمومِ کارهایی که با دِلَم کَردی رو با دِلِت بکنه هَمیـــن....
| |ravaniiiiiii| |

شبــــــ تــــولـــد منـــه ببیــــن کنـــارمــــن همــــه

امشبـــــ نگاهتــــو فقـــط اینجــــا کنـــــار مــــن کمـــــه

دورو ورم شلــــوغ شــــده انگـــــار کـــه هیشکــــی نیستــــــ پیشـــــم

دلـــــم هـواتـــــو میکنـــــه چشـــــام دوبــــاره خیـــــس میشــــــن

چشامـــــو بـــــاز میبنــــدمـــــو شمــــع هــــارو خامـــوشـــــ میکنـــــم

هــــر چــــی کــــه بیــــن مـــا گذشتـــــ امشبــــــ فــــرامــــوش میکنـــــم

میگـــــذره امشبـــــم ولـــــی مــــن کــــه ازتــــــ نمیگــــــذرم 

بــــه گریـــــه هـــــام نگـــــاه نکـــــن مـــــن از تـــــو بـــــی وفــــاتــــــرمشبـــــ تــولــــدمـــــه میبینــــی کنـــارمـــن همـــــه

همــــه چــــی روبـــه راهــــه یـــه جــــا فقــــط کمــــه

واســــه دستــــای تــــو آخــــه سختــــه هضمــشـــــ

کــــه بــــه روزای خـوبـــــم اونـــــ پشتــــــ کـــــرد و رفتـشــــــ

اهـــــــــــــ

اصنـــــ امشبــــــ انگــــــار رد داده مخـــــم

راستـــــی یکـــــی بهــــــم بگـــــه حــالــــا چــــن سالـــــه شــــــدم ؟

کــاشــــ میشـــد بــــا تــــو خیلــــی چیـــــزا بــــرمیگشتـــــــ

تــــو بـــــه خودتــــــ نـگیــــــر اینـــــا همــــه فــرضیستــــــــ

کــــه اگـــــه بــــودی خیـــــلی بهتـــــر بـــــودم نـــــه

بگـــــو چجـــــوری پســـــ زنــدتــــــــ کنـــــم مــــــن ؟

نــــه مسیــــح شــــدم و نـــــه موســـــای بـــــا عصــــــا

یـــــه روانــــــی کـــه فــــراری از دنیــــای آدمــاستــــــ

مــــن همـــــون کــــه شبــاتــــو پــــر کــــرده بــــــودم

وقتـــــی دستــــــ و پــــا میـــــزدم تـــــوی بــــن بستــــــ خـــــودم

گفتـــــی چیـــــزی نمیشـــــی تــــو اینـــــا تــوهمــــه همــش

خبــــــ راستـــــــ میگفتــــــ تــــو ایــــن روزا بــــد خستـــــه شــــدم

اینـــــو تــــو مختــــــ فـــــرو کــــن اسمتــــــ نمیمونــــــه یـــــادم

مــــن کـــــه گفتــــــم بــــاختــــــم چـــــرا منــــو بــــازی دادنــــــ ؟

شمــــع هارو فوتـــــــــ کــــردم خاطراتتـــــــ دود شــــد بـــاهــــاشونـــــ

بــــدون از ایـــــن بــــه بعـــــد امثـــــال تــــو دور مــــا زیــــــادن

مــــن رو پــــای خودمـــــم اگــــه فــــرامــــوش میشـــــم

بــــه جــــاشــــ حـــرفـــــای دلمـــــو همـــــه شبـــــا گـــوشــــ میــدنـــــ

شبــــــ تولــــدمــــه کاشـــــ هیــــچ وقتـــــ خـــرابـــــــ نمیشـــــد

حالـــــا بنـــداز بــالـــــا ابــــروهـــــای پــــرانتزیتــــــوچشامـــــو بـــــاز میبنــــدمـــــو شمــــع هــــارو خامـــوشـــــ میکنـــــم

هــــر چــــی کــــه بیــــن مـــا گذشتـــــ امشبــــــ فــــرامــــوش میکنـــــم

میگـــــذره امشبـــــم ولـــــی مــــن کــــه ازتــــــ نمیگــــــذرم 

بــــه گریـــــه هـــــام نگـــــاه نکـــــن مـــــن از تـــــو بـــــی وفــــاتــــــرماحمــــــد سلـــــو و بهـــــزاد پکـــس

| |ravaniiiiiii| |

srtare jan ye adresi chizi bezar man adrese vebe toro nadaram

| |ravaniiiiiii| |

امـــــروز چنــــد شنبــــه استــــــــ؟

چنـــــدم کـــــدام مـــــاه و چنـــدم کــــدام ســـال استـــــ؟


امــــروز چنــــد ســـــال از مـــــن مـــی گـــــذرد؟


و مــــن چنــــد سالـــــــه ام ؟


چیـــــزی بـــه یــــاد نمـــــی آورم جـــــز اینکــــه


امروز اکنــــونــــ استــــــ و اینجـــــا زمیـــــن استــــــ


و مــــن بـــــه دنیــــا آمده ام...


بـــــه رســـــم عـــــادتـــــــ: تـــولــــــدم مبـــــارکــــــــــ...

| |ravaniiiiiii| |


عـــادت دارم بـــا هـــر كـــی نـــون و نـــمك مـیــخـــورم   

حـــرمــتـشــو نـــگـــه دارم...    

چــه بـــرسه بـــه تـــو كـــه یـــه عـــمـــری     

پــا بــه پــات زخـــــم خـــــوردم ...   


اسم اهنگ وبم: خیلی حالت بده 

اسم خواننده: علی بابا


------------------------------------


خیلــــی سختـــــه وقتــــی پشتتـــــــ بـهشــــه 

دونــــه هــــای اشکــــــ 

گـــونـــه هـــاتـــو خیــــس کنـــه 

امــــا مجبــــور بــشی بــخنــــدی تــــا 

نـــفهمـــــه هنـــــوزم دوستــــــش داری.....


---------------------------------

چقــدر بـــایــد بـگــــذرذ؟!؟  

تـــا مــن  در مــــرور خــــاطــراتــــم 

وقتـــــی از کنــــار تـــو رد میــشـوم   

تـنــــم نــــلرزد...  

بـغضــــم نـــــگیرد...


------------------------------------


"سلامتـــي خـــــودم"

کــه هرکـــي منـــو ديــــد...

 گـــفتــــ چـــقـدر دورش شلـــوغــــه...!!! 

ولــــي فــقط خـــودم فـــهميــدم کــه چقــــدر تنهـــــــام.....


-----------------------------------


ﺗﻨﻬــﺎﯾــﯽ ﯾﻌﻨـــﯽ :   

ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ ﺭﻭ ﺗﺨﺘــﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــﯽ  

ﺁﻫﻨﮕـــ ﺑـــﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺑـــﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨــﯽ 

ﺑـــﻪ ﻧﺒــﻮﺩﻧﺶ  ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــﺪ  

ﺑــﻪ ﺍﯾﻨﮑـﻪ ﺑــﺎ ﻏﺮﯾﺒــﻪ ﺍﯼ ﺭﻓﺘـــ  

ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑــﻪ ﺗﻮﯼ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻓﻘﻂ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻤﺪﻣﺖﺑﺸــﻪ  

ﻭ ﻣﺜـــﻞ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﭼﺸﻤــﺎﺕ ﺗﻘﺎﺻـــ ﭘﺲ ﺑـــﺪﻥ ... !!!  

ﺁﻫـــﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔــﯽ ﻟﻌﻨﺘــﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾـــﯽ ﻫـــﺎﯾـــﺖ  ﮐـــــــــﻮﻭﻭﻭ؟


--------------------------------------


سلامتیــــه اونــــی کـــه فکــــر میـکنیــــم 

تـــونــستیـــم فـــرامـــوششـــ کنیـــــم 

امــــا وقتــــی تنهــــاییـــم تـــو سکوتــــ شبـــ میبینیـــم کــــه 

چـقـــــدر دلمــــون هــــواشـــــو کــــــرده !!!


----------------------------------


ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﻧــﻤﯿﺒـﺨﺸــــــﻢ...

ﻭﻗتــــــ ﺑــــﻮﺩﻥ ، ﻧــــــﺒﻮﺩﯼ !

ﻭﻗتــــــ ﺩﯾــﺪنــــ ، ﻧــﺪﯾـــــــﺪﯼ !

ﻭﻗتــــــ ﻋﺎﺷﻘـــﯽ ، ﻫﺮﺯﮔـــــﯽ ﮐـــﺮﺩﯼ !

ﻭﻗتــــ ﮔﺮﯾـــﻪ ، ﺑـــﺎ ﺩﯾـــﮕﺮﺍﻥ ﺧﻨــﺪﯾـــﺪﯼ...

ﺗــﻮ ﺭﺍ ﻫـﺮﮔــــــــﺰ ﻧــﻤﯿﺒﺨــﺸﻢ ﮐــﻪ ﻫﺮﮔـــﺰ 

ﺑـــﺎ ﻣــﻦ ﻧـﺒــــﻮﺩﯼ ﻭ ﻣـــــــــــــﻦ ...

ﺑﺴـــــﺎﺩﮔــــــﯽ ...

ﻫﻤــــــــﻪ ﺍﻡ ﺑـــﺎ ﺗــــﻮ ﺑــــــﻮﺩ ...


| |ravaniiiiiii| |

نگاره: ‏چه حقیرند آنان که لذت کامی از سیگار یا گیلاسی از مشروب را به 
مصلحت سلامتی از دست میدهند.
نیلوو <3‏


بــــه مـــن امشبـــــ ایــــ ساقــــی بـــده مـــی دریـــــا دریــــــا

اونقــــدر امشبـــــــ مستــــم کـــــن کــه بشـــــم دور از دنیــــــــــــا


بــــده جـــــامــــی ایــــــ ســــاقـــی کــــه بســــازم بـــــــــا دردام


ســـاقـــی ســـاقــــی ایـــ ســـاقـــی بــــاز مستـــمـــو دیــــوونــــــه


غـــــم عشـــــق و رســــواییـــــم دیــــگـه از کــــی پنهـــــــونه


ســـاقـــی ســـاقــــی ایـــ ســـاقـــی بــــاز مستـــمـــو دیــــوونــــــه

غـــــم عشـــــق و رســــواییـــــم دیــــگـه از کــــی پنهـــــــونه


هنــــوز دیـــوونشـــــم مـــن اسیــــر دلــــ تــــو دستــاشــــ


عــــزیـــزم اونـــه امــــا غـــریـبم مـــــن تـــو دنیــــاشـــ


آخ کــــه دیــــگـه یـــادشــ نیستــــــ کـــه میگفتــــــ دلـــدارم بـــــاشــــ


ســـاقـــی ســـاقــــی ایـــ ســـاقـــی بــــاز مستـــمـــو دیــــوونــــــه


غـــــم عشـــــق و رســــواییـــــم دیــــگـه از کــــی پنهـــــــونه


بــــه مـــن امشبـــــ ایــــ ساقــــی بـــده مـــی دریـــــا دریــــــا


اونقــــدر امشبـــــــ مستــــم کـــــن کــه بشـــــم دور از دنیــــــــــــا


بــــده جـــــامــــی ایــــــ ســــاقـــی کــــه بســــازم بـــــــــا دردامســـاقـــی ســـاقــــی ایـــ ســـاقـــی بــــاز مستـــمـــو دیــــوونــــــه


غـــــم عشـــــق و رســــواییـــــم دیــــگـه از کــــی پنهـــــــونه


غـــــم عشـــــق و رســــواییـــــم دیــــگـه از کــــی پنهـــــــونه


هنــــوز دیـــوونشـــــم مـــن اسیــــر دلــــ تــــو دستــاشــــ


عــــزیـــزم اونـــه امــــا غـــریـبم مـــــن تـــو دنیــــاشـــ


آخ کــــه دیــــگـه یـــادشــ نیستــــــ کـــه میگفتــــــ دلـــدارم بـــــاشــــ


ســـاقـــی ســـاقــــی ایـــ ســـاقـــی بــــاز مستـــمـــو دیــــوونــــــه


غـــــم عشـــــق و رســــواییـــــم دیــــگـه از کــــی پنهـــــــونه


بــــه مـــن امشبـــــ ایــــ ساقــــی بـــده مـــی دریـــــا دریــــــا


اونقــــدر امشبـــــــ مستــــم کـــــن کــه بشـــــم دور از دنیــــــــــــا


بــــده جـــــامــــی ایــــــ ســــاقـــی کــــه بســــازم بـــــــــا دردام


ســـاقـــی ســـاقــــی ایـــ ســـاقـــی بــــاز مستـــمـــو دیــــوونــــــه


غـــــم عشـــــق و رســــواییـــــم دیــــگـه از کــــی پنهـــــــونه

| |ravaniiiiiii| |

تــــو مقصــری اگـــر مـــن دیگر " من سابـــق " نیستــــم

مــن را بــه مـــن نبـــودن محکـــوم نــــکن!

مــن همانـــم کـــه درگیــر عشقـــش بـــــودی!

یادتـــــ نــمی آیـــد!؟ مـــن همانــــم!

حتـــی اگـــر ایـــن روزهـــا... 

هردویمــان بـــوی بــی تفاوتـــی بدهیـــم!


---------------------------------


آره تـــو راســــــ میـــــــگی : 


تــــو خــــــــوب مــــــن لاشـــــــــی ...


امـــــا هـــــــنوزم آرزوتــــــــــه 


بــــا مـــــــــا باشـــــــــــــــی !!---------------------------------- 

تــــو زندگــــی خـــیلی از مـــا یــــه

شبــــایی بـــوده

که فقط خـــــدا میـــدونه

چه جــــوری ســـــر کردیـــــم تا صــــبح...!!!


---------------------------------------متنفـــــــرم از اون آدمـــــایی کـــه...                                                                          

نــــقاب ایمــــان بـــــــه چهرشــــون زدن

ولــــــی خـــــــیانت کردن

جـــــزء وعـــده هــای عـــذایی شـــونه!!!


  ---------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

خـــــریت یعنــــی "صداقت" بـــا

کسی کـــه "سیــــاســـــــــت" داشت...


--------------------------------------- 

                        

عــــزیزم!!!

همـیشه کـــه یـــه خـــر

بـــه تـــــــورت نمیـــــــخوره....

یـــه روزم یــه گـــــــرگ میخــوره به تـــورت و

تــــیکه تیــــکت مــیـــکنه...!!!


------------------------------------------


جمـــــــــــاعـت!

مــــن دیـــــگه حوصـــله نـــدارم...

بـــــه "خــــوب" امـــــــــید و

از "بــــــد" گلـــــه نــــــــــــــــــدارم!!!


-----------------------------------نـــگاهم را بـــه خـــودت 

نــگیـــــــــــــــــر عـــزیــزم!!!

بــــه اشتبـــــاهــم میـــنگــرم...!!!


------------------------------------


آشتــــــی کــــردن...

بـــخشیدن..

چـــه واژهــــای ریـــاکارانــــه ای اســـت...

آدم بــــایـد "فـــــراموش" کنـــــد

همیـــــــــــــن...


-------------------------------------


گـــاهی وقتـــا اونـــقدر خستـــــه میشــی

کـــــه حوصله توضیــــح دادنـم نــداری...

میــذاری هــرجـــور دوســـت دارن 

بــــــرداشت کنـــن....

کـــلا دیگـــه مـــــهم نیســـت بـــرات...


-----------------------------------------مـــا هایــی کـــه سیـــگارو تــــا فیلتــر میـــکشیم...

همـــه چیمـــون رو بــــــــاختیـــــــــــم...

یــــه کــــام هم یــــــه کــــام برامـــــــون...!| |ravaniiiiiii| |


Photo: ‎میخوام ببینم چند نفر حالمو میفهمن???????
شکست خورده باشه...
مسته مستم باشی...
بهنم پشت به پشت به پشت بکشی...
آخ ک چقد حالم بده!;-(
Lio0n‎

تـــــــــو تـــفی هستی کـــه مـــن

انـــداختم رو زمیـــن 

حـــالا هــرکی مـــیخواد جمعــت کـنه

نـــوش جــــونش !!!


---------------------------------

Photo: ‎طعم تلخ سیگارو دوست دارم
تلخ مثل آخرین بوسه ی لعنتی ما
تلخ مثل آخرین دروغ تو
که باز هم همو می بینیم
تلخ مثل نبودنت...!!‎


از سکوتــم بتــرس ..


وقتــی که ساکت می شوم ...

لابـد همــه ی درد دل هایــم را بــرده ام پیش خدا ...

بیشتر که گوش دهــی ...

از همــه ی سکوتــم ...

از همــه ی بودنــم ...

یک "آه" می شنـــوی ...

و باید بترســـی ..از "آه"

مظلومـــی که فریاد رســی جز خدا ندارد...


------------------------------------

ﻣـــــﻦ

ﻧﻪ ﯾـــــﮏ ﻓــــﺎﺣﺸـــﻬـ ﺍﻣـ

ﻧﻪ ﯾـــــﮏ ﻣﺬﻫـــــﺒﯽ ﺑــﺎﮐـــﺮﻩ

ﻧﻪ ﯾــــﮏ ﺳﻨــﮓ

ﻧﻪ ﯾـــﮏ ﻓﺮﺷﺘـــﻬـ ﺁﺳﻤــﺎﻧﯿــــ

ﺑــﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿــــــﺪﻥ ﺑﻪ ﻣـــﻦ ﻧــﻪ ﻟــﺎﺯﻣـ ﺍﺳــﺖ پول ﺑﺪﻫــــﯽ

ﻧﻪ ﺳــﻮﺍﺭ ﺑـــــــﻨﺰ ﺷــــﻮﯼ

ﻧـــﻪ ﻣــــﺜﻞ ﻗﻬـــــﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫــﺎ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﮐﻨـــــﯽ

ﺗـــــﻨﻬﺎ ﮐــﺂﻓﯿـــﺴﺖ ﺧـــﻮﺩﺕ ﺑــــﺎﺷﯽ

ﺍﮔــــــﺮ ﺗﻮ  ﺑﻪ من و ﻫﻤــ ﺟﻨﺴﺂﻥ ﻣــﻦ ﻣـــــﮕﻮﯾـــﯽ ﺁﻫـــﻦ ﭘــﺮﺳﺖ

ﺍﻧـــــﮕﺸﺖ ﺷﻤــﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘـــﻨﺪ ﻣَـــﺮﺩﺁﻥ ﺍﻧـــﺪﺍﻣـ ﭘـــﺮﺳـــ


خدایـــــــــــا !!!!

خــــیلی خـــــســتم...

همــــــین !


| |ravaniiiiiii| |امشبــــ شبــــ گریـــه هـــای منــــه...


امشبـــ مــی خواهـــم


بـــغضــــ را در سیــنــه ســرکــوبـــ کنــــم


امشبـــ تـــا صبــح گریـــه خواهـــم کـــرد


شایــــد انـدکـــی تسکیـــن یـــابـــم...


----------------------------------------
پـــدرم...مـــرد بـــزرگـــی کـــه دیگـــه نیستـــــ


وقتــــی دیـــروز بـــاران بــاریــد

"آنـــ مـــرد در بـــاران آمـــد" را بـــه یـــاد آوردم

"آنـــ مـــرد بــا نـــان آمــــد"

یـــادم آمـــد کـــه دیگــــر پــــدرم در بـــاران

بـــا نــانـــی در دستــــــ

و لبخنـــد بـــر لبـــــ

نـخواهـــد آمـــد

دیــــروز دلــــم تنگـــــ شــد و بـــا آسمـــانـــ و دلتنگــی‌اشـــ

بـــا زمیـــن و تنهائـــــیش

بـــا خورشیــد و نــبودنـش

بـــه یـــاد پـــدر سختــــ گریستــــم

پــــدرم وقتـــی رفتــــ سقفـــ ایـــن خـــانـــه ترکــــ بـــر میداشتــــ

پـــدرم وقتـــی رفتــــ دلـــ مـــن سختــــ شکستـــــ

خـاطـــر خاطـــره هـــا رخ بــنمــــود

زنــدگـــی چــرخـش یـــک خاطـــره استـــــ

خـــاطـر خــاطـــره هـــا را نــبریـــدش از یــــاد

پـــدرم وقتـــی رفتـــــ آسمـــان غمــــزده بـــــود

و زمیـــن منتظــــر …..

زنـــدگــی چرخــــش ایـــام و گـــذار مـــن و تـوستـــــ

و کســی گفتــــ بـــه مــــــن:

آبـــ را گـــــل نــکنیــــد

پــــدرم در خــــاک استــــــ

زنــدگـــی مـــی‌گـــذرد

کــــاش یــکــــ فـــاتـحـــه مــهمــــان شقـــایـــق بـــاشیــم

و زمیــــن کوچـــکـــ نـیستـــــ

دلـــ مـــا تـنـگـــ و نـفـس سنـگیـــن استـــــ

کــاش میـشــد آمـوختـــ کـــه سفـــر نزدیکــــ استــــ

خــاطــر خــاطـــره‌هــا را نـبریــدش از یــــاد

زندگــــی مــی‌گــذرد

کــــاش یــــک فــاتــحــه مـهمـــان شـقــایــق باشیــــم


بــــابـــای خوبـــــم روزتــــــ مبـــارکــــــ


-------------------------------


تکــــیـــه  گاهـــی کـــه بــهشــتـــــ

زیـــر پـــایـــش نیـــستــــــ

مـــــا هــــمیشه  بــــاید بـــه جـــــرم

پــــــــدر بـــــــــــودن  ایـــستادگـــــــــی کنــــد....                                    

بــــا هــمـــه مــشکلاتـــــ بـــه تـــو لبـــخنــــد زد

تـــا دلـــــــــگــــرم شــوی...

اگــر بـــدانی کـــه کشــتی زندگـــی را                                                      

از میــــان مــوجـهای سهمگیــــن روزگــــار                                                

بــه ســــــاحل آرام رویـــاهـــایت رسانـــــانده استــــــ

"پـــــــــــدرت" را می پــــــــرســــتــــی...


-------------------------------


روز ﮮ خواهــــد رســــــــید....

کــــه دیگَــــــــر....

نـــه صدایمـــــ را بشنــــــــویــــد..

نَـــه نگــــــــاهَمـــــ را ببنیــــد...

نَــــه وجــــودَمـــــ را حِســــ کُنـــــــــید....

وَ میشوییــــد...

بــــا اَشکتــــونـــــ....

 سنـــگـــ ــِـ ــ قَبـــرِ خاکــــــ  گرفتِــهﮮ مـــرا.....

و آنــــ لحظـــه اَستــــ ـــ ــ...

کـــه مَعنــــی تــمـــامِ حر فـــــ ــ ـــ هـــاﮮ 

گفتـــه و نَگفتـــه اَمـــــ  را میفهمیــــد

وَلــــــــــی....

مــ ــَـ ــ ـــن ...

دیگــــــــــر ...

نیستَمـ ــ ـ ــــ....


-------------------------------


ســــ ـــ ـــخت استــــــ...

سختـــــــ استــــ درکـــــ کردنـــ 

دخــــ ـــــتری که غــ ـــم هایـــــ ـش را 

خـــودشـــ میـــ ــداند و دلشـــــ ...

کـــه همــــه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایشــــ را میبینـــنــد 

کـــه حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورنــــد 

بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش ...

بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش ...

... و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس 

جز همان دختـــــ ـــــر  نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت ...

کـــه چقـــدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد ...

از باخـــــــــ ــــــــتن ...

از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بــــی حاصلشــــــ ...

از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساســــ و قلبــــــ ـــــــ ــــش ...

از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی ...

                                                                                                                                      

| |ravaniiiiiii| |ایکون های ونوس

مــدتـــے بود ڪثیفـــ شـבه بوבے

تـלּ اتـ بــــهـ تـלּ  خیِـلـے از آشغـالـ ـها خـــــورבه بوב

نزدیڪم کـــــهــ مــی آمـבے هـمـه وجـوבتــــ بـوے خیــانتـــــ مــے בاב

نفسـم تنگـــــــ  شـבه بوב

בور انـבاخـتمـتــــــــــ

جائـے میــاלּ همان زبالـــهــ هاے محبوبتـــــــ

مـבتـــے گذشتــــــ

בلم طـاقتــــــ نیاورב בستــــــ בراز ڪرבم ازوســط آشـغالـ ـهـا بیـروלּ ڪشیــבمتــــــ

به خیـال خوבم شستمتــــــــ

پاڪ پاڪ

خواستم ببوسمتــــــ اما בهانتــــ طعم عشق گنـבیـבه میבهـב

نـــــهـ !!!

|تو از بیـــــخ فاســـــــב شـבے |

----------------------------------

احساس میکنم به هم وابسته شده ایم
 
 دو عاشق 
 
به دور از هرگونه شهوت

 هرگونه دروغ

فقط برای هم تا همیشه

تا آخرین نفس.....

تا آن لحظه که نفسی برای فرو دادن نفس تو داشته باشم

 همدم من....."سیگار من"

 
---------------------------------------


دیـــــــــدم آشغــــــــــــــالی انداختمــــــــــــــــت دور...


حالا کــــــــــــــــــود شــــــــــدی...


فــــــــــــاز مفــــــــــــــــــید بودن گرفتـــــــــــــــــــــی؟!‬ ----------------------------------------
هرزگے مختص بـــﮧ تـטּ فروشے نیست


ربطے بـﮧ جنسیت هم نـבاره


همیــטּ ڪﮧ از اعتماב ڪسے


سوء استفاבه ڪنے … هرزه اے

همیــטּ ڪﮧ بــﮧ בروغ بگے בوستت בارمهرزه اے

همیــטּ ڪﮧ خیانت ڪنے … هرزه اے

اگــﮧ میخواے تــטּ فروشے بڪنے

صاحب اختیار بـבنتے

اما هرزگے نڪــטּ چوטּ


از احساس و آبرو و غرور בیگراטּ بایـב مایـــﮧ بذارے!!!

مـטּ مـآننـב בُפֿـتـرآטּ هـم سـטּ وسآل פֿـویـش نیستـم ؛


ڪـﮧ هـر یڪ از حـآل آرزویـﮯ בآرنـב برآﮮ آینـבه !!!

امـّآ مـטּ تنهـآ یڪ آرزو בآرم و آטּ ایـטּ اَست ڪـﮧ

روزﮮ بـפֿـوآبـمґ و בیگـر بـیـבآر نشوم

تـآ نشنوم . . .

نبینـم . . .

زجـر نڪشـم . . .


------------------------------


בر و בیــــوار اتاقــــم بوـے خوלּ مـےבهـב


مـלּ امشبــــ تمامــــ وابـωــتگـے ام بـﮧ تــــو را بـﮧ تیغ ڪشیـבه ام (!)


                          ---------------------------------


                                  

 

چِــرا مَرا خـــاکـ نمےکننــد ، تَــنَــم سـَـرد اَســتــ

 اِحسـ ـاسـ ـاتَــم یــَخ زَده اَســتــ

قَـ ـلبـَم نمے زَنــَد

مـَـغــزَم فـ ـاسِــد شُــده اَســتــ

فَــقَــط نَـــفــس مےکِــشَـم

و اُکـ ـُسیــژنِ هَــوا را حَـــرام مےکُــنَـم

دَر خـــاکـ بہ سَــر بُــردَن

مــیانِ کِــرم ها اَرزِشَــش بــیشــتر اَســتــ

اَز کـَـنار مُـ ـوجُــوداتــے کہ اِســم خـُـودِشــان را

انسان  گُــذاشتہ اَنــد

خَــستہ اَم

-------------------------------قــــرصهـــآے پـــنهـــآنـے ...

سـیگآرهــآے پـــنهـــآنـے  ...

بــغــضهـــآے پـــنهـــآنـے  ...

و بـــعد پنـــهــآטּ شـــבטּ پــشــتِ لبـــخــنـבےبــــزرگــــــ .. .

آבҐ هـــآ رآ گــــول زבטּ !

مــثـل آب خـــورבטּ اســــت !

مــــرבمــے ڪﮧ همــیشــﮧ عــقلــشـآטּ بــﮧ چـشمــشآטּ اســــت ...----------------------------------کــــــــاش قدری احـــــــمق بودم...

عاقل بودنـــ برای تــــــــــنم گشاد است...

خســــته ام از بس می دانــــم و دمـــ نمیزنم...!!


----------------------------------

یکی بود...

اون یکی هم بود...

از بدشانسی من...

چندتا دیگه هم یواشکی بود!!!


------------------------------------


بــــِﮧ سـَلآمتــــے פֿــ ــ ــوבَґ!


چـــِرآشـو نپـُرســ؛

اشڪـﭞ בَرمیـآב [!]


-----------------------------------خــــــُــבایــــــ ــــااااااا!!!


طــاقـَـتـــــــــ مـَـــرا  با  طاقــِ ــــ  آسمـــــانتـــــ


اشتــبــــــاهــ گرفـــتـِـــﮧا ے


ایــטּ پیمــــــانــِــﮧ مدتــــــ هاستـــــ ڪـــﮧ پــُـر شـــُבهــ...


                          

                          -----------------------------------


        روزے مے رسَـد کـِﮧ دَر خیال خُـود                          

جای خالے ام را حِس کـُـنے

دَر دِلَت با بغض بگـُویے :

" ڪاش اینجآ بود "

اما مَـטּ دیگـَـر

بـﮧ פֿـوآبَت هَم نِمے آیَم!!| |ravaniiiiiii| |

روزهــاے بـارونـے رو خیلے "دوست دارَمـ"

مَعلومـ نمـےشہ مُنتظر تـاکـسے هَستے یا آواره خیابـونـہـا...

بُخار توے هَوا مـالِِ سَـرمـاست یا دود سیگـار...

روے گـونہ اَت اَشکـہ یا دونہ هـاے باروטּ...!!!


------------------------------

توی دنیا

دوتا نا بینا میشناسم

یکی تو که هیچ وقت عشقم رو ندیدی

یکی من که کسی جز تو ندیدم…


--------------------------------


                                      

בَم اونــﮯ ڪـــــہ تنهاســت گرم.......

نـَـہ اینڪِـہ نَتونـِستـِـہ با ڪَسـﮯ باشِـہ،

نـَـہ...

بلڪـِـہ نَخواستــِـہ با هـَـر ڪَســﮯ باشـِـہ!

 

--------------------------

 

مَنو هَم نَزَنید...


غمـهـآیِ تـﮧ نـِ شین شُده ، مَنو شیرین نِمیکنـﮧ


[ هَمدَردی ، فَقط مروره دَرده ]| |ravaniiiiiii| |

هے لعـنـتے ..؟؟

 
لبخـنــבهاے ڪوتاه و تلخـــم

یعـنـے روزے بـﮧ ωـختے اכּـتقام خواهـــم گرفـت ...


--------------------------------گــاهــی ..

آنـکـس کـه مـی خـنـدد و مـی خـنـدانـد..

مـیـخـواهـد حـواسـت را از چـشـمـانِ گـریــانـش پــَرت کـنـد...


--------------------------------امــروز
یاבمــ افتــاב ..دفتــر خاطراتـــے ڪـﮧ

خیلـــے وقت است

چیزــے בر آטּ ننوشتـﮧ ام

بــا خوבم میگویم:

" فڪرش را بڪـטּ یڪــ روزمیمیرــے او میمانـــב و ایـטּ בفتــر "

בلمــ
میســوزב براے تــو...

ڪــﮧ میشڪنــے روزــے ڪـﮧ مـטּ نیستم

تــو ایـטּ دفتــر را میخوانــے

خــرב میشوے وقتــے میفهمــے

چقــבر בوستت داشتم ... !


-----------------------------همـیشــہ دقیقآ وقــتی پـُر از حـرفﮮ

وقــتی بغــضـ میڪـــُכּ ــی

وقتــﮮ בآغوכּ ــی(!)
 
 وقــتی בلــِتـ شڪستــہ

دقیقـا همیـכּ  وقــتآ

انقـدر حـرفـ دآری ڪہ 
 
 فقــط میتوכּ ـی بگـﮮ:

"بیخـیآلــ"...!!!

| |ravaniiiiiii| |
میخواهــ ی در بآره ام قضاوتــ کنــ ی....!


اینکــهـ چهـ بودـــم ....؟!

اینکـهـ چهـ شدمــــــــ .....؟!

اول
کفشــ هـآیم رآ بــپـــوـش ...

رآهــَم رآ قدمــ بزن ...

دَرد هآیمــَم را بکـــش ....

بعــد قــضآوَتــــ کــــن ..
.!!!


----------------------------خــــ ـ ــבایا

غـــــم خـــورבه ام به مقــــבارٍ ڪافــــے ،

ممـــــــنوטּ !

میــــل نــــدارم בیگــــر

مـــــــے شــــوב ؛

یــــک استــــڪان مـــــرگ بـــــرایم بریـــــــزے ؟!!


--------------------------------


دار بزن خاطرات کسی که تورا دور زده است...


حالم خوب است اما گذشته ام درد میکند...!!!


| |ravaniiiiiii| |


تـَـقویم اِمسال هـَـم

با تـَـقویم پارسال هیـچ فـَـرقے نـِـمی کــُنـَد (!)

وَقتــے... زنـ ـدگــ ـے . . .

تا اِطـِـلاع ثانـَـوے تـَـعطیل اَستــْ !!!


-------------------------------سلامتی 3 یار:

غم و...

فندک و...

سیگار...


-----------------------------


همه می خواهند

جای تو را بگیرند...

بی آنکه بدانند...

تو هم دیگر جایی نداری...!


-----------------------------معده خالی...

دود سیگار...

تلخی عرق...

فکر بیمار...

قلب شکسته

و یه Ravaniiiiiiie خسته!!!

 

------------------------------

از بــیـــבاری لذت مـےبــرҐ...

از ســر בرב لذت مـے‌بــــرҐ...
 
ازخـــورבن قرص‌هاے رنـگـــــــارنگ لذت مـے‌بــــرҐ...

از مـشــکـــے‌ پـــوشــیــــבن لذت مـے‌بــــرҐ...
 
از تـــنـــهـایـــےِ بـــے انـتـهـــایــم لذت مـے ‌بــــرҐ . . .

از پــــرواز توے خیالم لذت مـے بــــرҐ . . .

از تک تک کــا‌Ґهایے که از ســیــگـــار مےگــیـرҐ لذت مـے‌بـــرҐ...

و همین برای انــتـقـــاҐ گرفتن از زندگے کافیست !!


-------------------------------
ای نارفیق!

به کدامین گناه ناکرده...

تازیانه میزنی بر اعتمادم؟؟؟

زیر پایم را خالی کردی...

سلام پر مهرت را باور کنم...

یا...

پاشیدن زهر خیانتت را...؟
 

------------------------------------

سیگـ ـاری ام...

مــ ـالِ پدرتــ را کـ ـه نخورده ام!

گاهـ ـی نخـ ـی دود مـ ـی ـکنـ ـم

تـــا خشـ ـم هایـ ـم را خالـ ـی خالـ ـی قورتــــ ندهـ ـم!

پس انگشتـــ ـ شمـاتَتــــ را روی کسانـ ـی بگیــــر

کـ ـه هـــ ـوای جامعـ ـه را بـ ـه لجـــَ ـن کشیده انــ ـد...!


-----------------------------


✘ چـہـ .:: בُنـیـاے ::.  ســاکـتـے ...

בیـگـر صـבاے تـپـش .:: قـــَلبـ؟ـ هـا ::. غـوغـا نمـے کـنـב !!!

.:: بــے گـمـان ::. هـمـه شـکسـته انـב..✘                                            -------------------------------


غلط کرده هر کے گفته من براے تو تره هم خورد نمیکنم!!

من براے تو خیلے چیزا خورد میکنم

مثلا دندونات یا حتے قلم پات ، اگه یه بار دیگه بیاے سمتم!!!


 
 
| |ravaniiiiiii| |

[ایـنایــے] کـﮧ تـو پـارکـ تـنـهـا یـﮧ گـوشـﮧ مـیـشـیـنـטּ و هـنــבزفـرے تـو

گوشـشـونـﮧ                                        


[ایـنایـے] کـﮧ تـو خـیابـوטּ هـمیـشـﮧ سرشـونـو پـآیـیـن مـینــבازن و راه میرטּ                                             


[ایـنایـے] کـﮧ تـو تـاکسے هـمیـشـﮧ خوבشونـو مـیچسبونـטּ بـﮧ בر، کـﮧ کـناریشوטּ مـعذب نباشـﮧ

[ایـنایـے] کـﮧ هـمیـشـﮧ سیگارو تا تـﮧ تـهش میکشنـو از سوزش لبشوטּ میفهمـטּ کـﮧ سیـگار تمـومـ شــבه

[ایـنایـے] کـﮧ בلشـون واسـﮧ هیشکے تنگ نمیشـﮧ

[ایـــنــــا]

ایـنـا رو خیــلے مـواظـبـشـوטּ بــآشـیـــטּ، ایـنـا [هـیچے] واسـﮧ از בستـ בاבטּ ندارטּ


[قبلاً یـﮧ نـفـر هر چـی בاشتــטּ رو ازشـون گرفـتـﮧ]| |ravaniiiiiii| |چه چیزی را به رخ من می کشی؟؟؟

قرار های عاشقانه ات؟!

دوستی های پنهانی ات؟!

یا حرف های پوچت!!!

کدام را؟؟؟

تو وفادار نبودی....

اما من پای همه چیز ماندم...

پای حرفها...

قولها... و حتی عاشقانه هایم...

بگذریم...

راستی؟؟؟

رقیب جدیدت را دیده ای؟

بهانه ی یک عمر حسرت خوردنت را پیدا کردم...

"سیگار" بوسه هایمان را ببین وآتش بگیر...

او برای من و تو برای هر دویمان بسوز...!!!


-----------------------------لیاقت می خواهد واژه ی "ما" شدن!

لیاقت می خواهد "شریک" شدن!

تو خوش باش به همین با هم بودن های امروزت...

من خوشم به خلوت تنهایی ام...

تو بخند به امروزم...

من میخندم به فرداهایت...


---------------------------


ترکت می کنم و تنهایت می گذارم...

تا بیش از این انرژی ات را صرف نکنی...

برای صادقانه دروغ گفتن...

خالصانه خیانت کردن...

و عاشقانه بی وفایی کردن...

چه حس پوچی بود!!!

که می پنداشتم لایق اعتمادی!!!


----------------------------


میبینی تا فهمید داغونم آتیش گرفت

هه به خودت نگیر سیگار تو دستمو میگم


-----------------------------


تـــو زندگیت بایـــد بــــه بعضیا بگـــــــی:

 

من چشم میذارم تو برو گمشــــــــــــــــــــــو...!!!

| |ravaniiiiiii| |

هی تو...!!!

با خود چه فکر کرده ای...؟!

از من دور باش...

خیلی وقت است از سنگ هم 

سخت تر شده ام...

تنها کاری که می توانم انجام دهم

ضربه زدن است...

دل شکستن است...

اشک در آوردن  است...


---------------------------


به تاوان دلم که شکسته شد

دلها را می شکنم

گناهش پای دلی که دلم را شکست...


---------------------------


شاید تنها کسی نبودم

که دوستت داشتم

ولی تنها کسی بودم

که تنها تو را دوست داشتم


---------------------------


زیادی دوستت داشتم!!!

میدانی اشتباه از کجاست؟؟؟

از تو نیست...!!!

هرجا رنجیدم

به رویت نیاوردم لبخند زدم...

فکر کردی درد ندارد

محکم تر زدی خنجرت را...


----------------------------


یکی میره و خاطره میشه...

یکی هم میمونه

تا خاطره هارو مرور کنه...

اونی که رفت من بودم

پس مرور خاطره ها با توئه...

من رفتم!!!

خداحافظ


---------------------------


دلم را شکاندی؟

عیبی ندارد!

غرورم را خرد کردی؟

اشکالی ندارد!

عشق را از نگاهم نخواندی؟

مهم نیست!

مرا نادیده گرفتی؟

ایرادی ندارد!

فقط "تو" باش!!!

حتی اگر تمام بودنت

برای دیگری باشد!!!


---------------------------


با توام فلانی!!!

قلب یک بار می شکند

اما تو هزار بار شکستی!!!

دیگر مرد!

بر نگرد...!


----------------------------


از روزگار پرسیدم

با آنهایی که با زندگی و احساساتم

بازی کردن چه کنم؟؟؟

گفت: آنها را به من واگذار کن

که چرخ روزگار بالا و پایین دارد!!!| |ravaniiiiiii| |

http://www.0up.ir/do.php?imgf=483526-338341956273316-1121116453-n.jpg


تو از شکستن چه می دانی؟

که شکسته شدنم را...

اینطور به رخم می کشی؟؟؟


----------------------------اولا به نظر می رسید

که زندگی بی تو یعنی هیچ...

حالا که خیانت کردی

فهمیدم که فقط به نظر می رسید...----------------------------


مطمئن باش دنیا همیشه اینطور نمی ماند...

یک روز هم "او" خیانت می کند

و تو روز و شب هایت

می شود مثل قدیم من

اونوقت است که من می خندم!

آن نیز از ته دل!!!


----------------------------هر چیز تاوانی دارد...

تاوان خیانت کردن...

عاشق یه خائن شدنه

با یه خائن همنشین شدنه...


--------------------------


تمام تنم می لرزد...

از زخم هایی که خورده ام...!

من از دست رفته ام...

شکسته ام!!!

می فهمی؟

به انتهای بودنم رسیده ام

اما... اشک نمی ریزم!

پنهان شده ام...

پشت لبخندی که درد می کند...


----------------------------


                           

                              جسارت می خواهـב ؛

 

                          نزבیڪ شدטּ به افڪار בخترے ،که روز ها ...


مردانـہ با زنـدگے می جنگـב !

اما شب ها ...
بالشش از هق هق های בפֿـترانـہ
פֿـیس است...

  


| |ravaniiiiiii| |
چیزی نمیخواهم جز...

یک اتاق تاریک

آهنگ با صدای داریوش

یک سیگار سنگین!

یک لیوان چای به تلخی زهر!

و خوابی به آرامی یک مرگ همیشگی...!!!


---------------------------

شقایق

دلم مثل دلت خونه شقایق

چشام دریای بارونه شقایق

مثه مردن می مونه دل بریدن

ولی دل بستن آسونه شقایق

شقایق درد من یکی دو تا نیست

آخه درد من از بیگانه ها نیست

کسی خشکیده خون من رو دستاش

که حتی یک نفس از من جدا نیست

شقایق وای شقایق...

گل همیشه عاشق...

شقایق اینجا من خیلی غریبم

آخه اینجا کسی عاشق نمی شه

عزای عشق غصه اش جنس کوهه

دل ویروون من از جنس شیشه

شقایق آخرین عاشق تو بودی

تو مردی و پس از تو عاشقی مرد

تو رو آخر سراب و عشق و حسرت

ته گلخونه های بی کسی برد

شقایق وای شقایق...

گل همیشه عاشق...

دویدیم...

دویدیم و دویدیم...

به شب های پر از قصه رسیدیم

گره زد سرنوشت دعاهامون و  تقدیر

ولی ما عاقبت از هم بریدیم

شقایق جای تو دشت خدا بود

نه تو گلدون نه توی قصه ها بود

حالا از تو فقط این مونده باقی

که سالار تموم عاشقایی

شقایق وای شقایق...

گل همیشه عاشق...


"این آهنگو به یاد پدرم نوشتم"

خودم عاشق این آهنگم--------------------------


یک پاکت سیگار...

یک جام پر از شراب...

اینجا شروع ماجراست

انتهایش را خدا هم نمی داند...


--------------------------


من عاشق نیستم

فقط وقتی حرف تو می شود

دلم سیگار می خواهد

تا بغضم را با دود قورت بدهم

همین...


تقریبا همه را متقاعد کردم

که دیگر دوستت ندارم!!!

الان فقط مانده خودم را قانع کنم...


---------------------------لطفا یک دقیقه سکوت...

به احترام مرگ

احساسات پاک و صادقانه ام...

که چه بی پروا برای "تو"

فدایشان کردم...


---------------------------هی باتوام که فقط ظاهر قضیرو می بینی...

می دانی هرزه بودن چه شکلی است...؟

می دانی دختر فاحشه چه جور دختریست؟؟؟

میدانی؟

اصلا می فهمی هرزگی چیست؟

نه نمی دانی...!!!

هرزگی این نیست که سیگار بکشی و

سیگار بکشی و سیگار بکشی...!

می فهمی...؟

هرزه بودن به لباس و قیافه و مشروب نیست...

هرزه بودن به فکر های خراب و فاحشه ی توست...!

هی تو می دانستی واقعا هرزه ای...؟!


----------------------------

دختر باشی و سیگار هم بر لبانت باشد

هر آشغالی زیر سیگاری شهوتش را

بر خاکستر آبرویت بفرما خواهد زد...!!!


| |ravaniiiiiii| |


مـــن نـــه به بـــابـــام رفتم...

نــه بـــه مـــامـــانم رفتم...

تو این زندگی لعنتـــــــی

مـــن فقط به گـــــــــــــــــا رفتم....


--------------------------سوت پایان را بزنید!

صداقت من حریف هرزگی

زمــــانه نمی شود...

قبول می کنم باخـــــت را...


---------------------------بیخودی صدای گـــــــــاو در نیار...

منـــــــــــو تو دیگه مـــــا نمی شیم...


---------------------------اگه تـــــــو روت خندیدم

فقط واسه این بـــود که

نمی خواستم تو روت بـــــــالا بیارم...

بفــــــهم آشغـــــــال...


---------------------------بعضی آدما لیــــــاقت صداقـــــت ندارن...

باید چشاتو ببندیو فقط بهشـــــــون دروغ بگـــی...


----------------------------دیگر تنهاییـــــم را با کسی قسمت نخواهم کرد...

یک بار قسمت کردم چندین بــــرابـــر شد!!!


---------------------------چقدر سخته منطقی فکر کنی!

وقتی می دونی داره بهت خیـــــانت می شه!

ولـــــــــــــــــــــــی...

تو هیچ مدرکــــــــی نداری...

اون موقعست که احساساتت داره خــــفت می کنه

و تو باید منطقـــــــی باشی...


----------------------------

خوبه خیـــــانت کردی!!!

والا مجبور بودم با آشغالی مثه تو زندگی کنم!!!


----------------------------دیشب خدا آهسته در گوشم گفت:

دیگه بســــــــــــه!!!

بارونم از اشکات خجالت می کشه...!!!


----------------------------دیگه عاشقـــــــی نمی کنم...

نه از ترس تــــو و عشق تـــــــو...

نــه مـــــن مدت هاست

چشمامو بروی حماقت بسته ام همین!!!


---------------------------


خیــــــــانت کرده...؟؟؟

شب ها به یادش گریه می کنی؟؟!

ناراحت نباش...

یه روز تو تنها آرزوی زندگیش می شی!!!

این بدترین انتقامــــــــــــه...


--------------------------


زن ظریفه نه ضعیفه...!!!

ضعیف اون مردیــــه که یک ساعت نمی تونه

چشم و دلش رو نگه داره...!


----------------------------دور از جون مخاطب خاص شما

مخاطب خاص مـــــــا...

خاص نبود گـــــــــــــــاو بود...!!!


------------------------------بآورتـــ بِشَود یآ نـﮧ

روزﮮ مـﮯ رسُد کـﮧ دِلَتــ برآﮮ هیچ کَس؛

بـﮧ اَندآزه ﮮ مَـטּ تَنگــ نَـפֿوآهَد شُد

برآی نِگآه کَردَنمـــ

כֿـَندیدنمـــ

اَذیتـــ کردَنمــــ

برآی تَمآم لَحظآتـﮯ کـﮧ دَر کـ ـنارَم دآشتی

روزﮮ خوآهد رسید کـﮧ در حَسرَت تِکرآر دوبآره مَـטּ خوآهـﮯ بود

می دآنم روزﮮ کـﮧ نبآشَم "هیچکَس تکرآر مـטּ نخوآهد شُد"


| |ravaniiiiiii| |

2iob5f3g102luzdifd8.jpg


امروز چند شنبه است؟


چندم کدام ماه و چندم کدام سال است؟

امروز چند سال از من می گذرد؟

و من چند ساله ام ؟

چیزی به یاد نمی آورم جز اینکه

امروز اکنون است و اینجا زمین است
 
و من به دنیا آمده ام...

به رسم عادت: تولدم مبارک


| |ravaniiiiiii| |


l5383_l7975_anhdepblog_com.gifدنیای ما اندازه ی هم نیست...


من عاشق بارون و سیگارم


من روز ها تا ظهر می خوابم


من هر شبو تا صبح بیدارم


من خیلی وقتا ساکت و سردم


وقتی میرم تو خودم...


پاییز سال بعد بر می گردم...


دنیای ما اندازه ی هم نیست...


می بوسمت اما نمی مونم...


تو دائم از آینده می پرسی...

 

من حال فردامم نمی دونم...


تو فکر یه آغوش محکم باش...


آغوش این دیوونه محکم نیست...


صد بار گفتم باز یادت رفت...
 

دنیای ما اندازه ی هم نیست...| |ravaniiiiiii| |


http://s1.picofile.com/file/7545173117/15.jpg

شبیه کسی شده ام

که پشت دود سیگارش...

با خود می گوید:

باید ترک کنم!

سیگار را...  خانه را...

زندگی را... وباز...

پکی دیگر می زند...


----------------------------


به من نگو سیگار نکش

بپرس برای کدوم دردم سیگار می کشم؟!

بپرس اصلا چرا سیگاری شدم؟!

مطمئن باش اون موقع!

خودت برام کبریت می کشی...!!!


----------------------------


یه دوست خوب بهم گفت:

وقتی خوشحالی سیگارت را بکش

اینجوری سیگاری نمی شی!!!

ولی خب دیر بهم گفت هه


| |ravaniiiiiii| |

z2857_f9ge9wdb5rfb16mba6l1.jpg

 
خسته ام
 
از جنس قلابی آدم ها
 
هی فلانی
 
راهت را بگیر و برو...
 
حوالی ما توقف ممنوع است

---------------------------


زندگی!!!
 
کلاهت را به هوا بینداز...
 
که من دیگر حال بازی کردن ندارم! 
 
تو بردی...
| |ravaniiiiiii| |

 دوستت دارم را برای هر دویمان فرستادی...؟!

هم مــــن...؟! هم او...؟! 

خیانت می کردی یا می خواستی...

عدالت را رعایت کنـــــــی...؟!!!--------------------------


مخاطب ها ی امروزی رو

هرچه بیشتر "خاص" کنی...

"بی خاصیت تر" می شوند!!!


---------------------------


اونی که الآن مال شماست

هلاک  ما بود...

در حد ما نبود...

پاسش دادیم به شما...مبارکتون باشه


---------------------------


بودم!!!

دیدم با دیگری شادتری...

رفتم!!!

 

| |ravaniiiiiii| |

عکس

 

دود سیـــــگارم را به تو تـــرجیح می دهم...

کم رنگ هست...

امـــــــــا...

دو رنگـــــــ نیست...!!!

 

---------------------------

 

باور کــــــــن...

از خـــاکستر سیگارم

بـــــی ارزش تری...

بـــــــــــاور کــن...!!!

 

---------------------------

 

با سیگـــــار کشیدن کسی

مــــرد نشد...

ولــــی با نامـــردی خیلی ها

سیگاری شدند...

 

----------------------------

 

این روز هــــا هیچ دری

بــــه رویم بــــــاز نیست...

جـــز در پاکت سیـــــگارم...!!!

 

-------------------------

 

نپرس چرا سیــــگار می کشی...

بپـــرس چه می کشی که...

انقدر سیـــگار می کشی؟؟؟

 

--------------------------

 

کسی که سیـــــگار می کشه...

از یه درد بـــزرگ رنج میـــبره...

از ســــرطان نترسونش...!

 

--------------------------

 

تـــمام سیـــگار های دنیا را هم

دود کــــنم...

تنهــــــاییم...

توجـــــه هیچ کـــس را...

جلـــب نخواهــــد کـــرد

جـــــز پیرمــــرد سیـــــگار فروش...!!!

 

--------------------------

 

ایـــــن روز هـــا وقتـــمو بـــــا

سیـــــــگارم پــــر می کـــــنم...

تـــــا وقــــت گیــــر کســی نبــــاشم...

 

| |ravaniiiiiii| |

 
عکس
 
 
رد پاهایم را پاک می کنم...
 
به کسی نگویید در این دنیا بوده ام...
 
خــــــــــدایــــا می شود استعفاء داد ؟؟؟
 
کــــــم آوردم
 
 
 
----------------------
 
 
 
به سرنوشت گفتم:
 
با آنکه با احساسم بازی کرد چه کنم ؟
 
انگشت بر لبانم گذاشت و گفت:
 
صبور باش و بسپارش به ما که هیچ کس
 
از سرنوشتش...خبری ندارد!
 
 
 
-----------------------
 
 
 
یادته به من می گفتی به شرافتم قسم
 
تــــا آخرش هستم ؟!؟
 
شرافتت پیش من گرو موند...
 
بیشرف... حالا با عشق جدید چیکار می کنی ؟؟؟
 
 
 
------------------------
 
 
 
آنان که عشق را می فهمند
 
عذاب می کشند
 
آنان که عشق را نمی فهمند!
 
عذاب می دهند
 
 
 
-------------------------
 
 
 
خودم قبول دارم که کهنه شده ام...
 
آنقدر کهنه که می شود روی گرد و خاک تنم
 
یادگاری نوشت...
 
بنویس و بـــــــــــرو!!!
 
| |ravaniiiiiii| |